Bouwrecht is het geheel van regels dat tot doel heeft om bouwprocessen te regelen. Deze kunnen publiekrechtelijk zijn (denk aan bouwvergunningen, bestemmingsplannen, het bouwbesluit of de bouwverordening) of privaatrechtelijk zijn (denk aan de afspraken tussen een opdrachtgever en een aannemer of een architect en eventuele daaraan gekoppelde voorwaarden zoals de UAV).

Zaken die tot het bouwrecht behoren, gaan bijvoorbeeld over de aannemingsovereenkomst, bouwvergunningen en bestemmingsplannen.

Wij begeleiden u uit specialisme en ervaring bij:

  • de totstandkoming van een aannemingsovereenkomst
  • geschillen in verband met (de uitvoering van) de aannemingsovereenkomst, zoals geschillen over de oplevering(stermijn), gebreken, garanties en meer- en minderwerk
  • een bouwvergunning en het al dan niet verkrijgen daarvan
  • een bestemmingsplan, een wijziging daarvan én de gevolgen daarvan, zoals planschade

Wij adviseren, bemiddelen en procederen indien noodzakelijk, zowel in bezwaar- en beroepsprocedures, in civiele procedures en in arbitrages.