Burenrecht is het geheel aan regels dat geldt voor buren. In beginsel richt het burenrecht zich tot de eigenaren van onroerende zaken, maar vaak kunnen ook huurders een beroep op deze regels doen. Het burenrecht behandelt bijvoorbeeld:

  • In welke mate (over) last moet worden getolereerd van elkaar. Dit kan om daadwerkelijke overlast gaan (geluid of trillingen bijvoorbeeld) maar men kan ook denken aan het geval dat een buur zijn eigendom alleen maar kan onderhouden door het erf van de buurman te gebruiken
  • Hoe percelen met het oog op privacy of overlast mogen worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan hoe bomen, planten, schuttingen, ramen en balkons mogen worden geplaatst
  • Geschillen over de erfgrens of overbouw
  • Rechten die door verjaring ontstaan (denk aan erfdienstbaarheden)

Geschillen met buren beïnvloeden vaak ingrijpend het dagelijkse leven van de betrokkenen. Daarom bemiddelen we ook met buren, omdat een goede buur nog altijd beter is dan een verre vriend. Soms kan het echter niet anders en dan procederen we voor u om uw rechten zeker te stellen.