Met ingang van 1 januari 2012 bepaalt artikel 1:99 BW onder meer dat een gemeenschap van goederen tussen echtgenoten van rechtswege wordt ontbonden op het tijdstip waarop een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Omdat thans in artikel 1 lid 1 sub c van het Besluit Huwelijksgoederenregister slechts wordt gesproken over de datum, wordt deze bepaling met ingang van 1 september 2013 gewijzigd. Vanaf dan wordt op het verzoekschrift niet alleen de datum, maar ook het tijdstip vermeld waarop het verzoekschrift door de griffie van de rechtbank is ontvangen. Daarmee komt het exacte moment van ontbinding van de gemeenschap vast te staan.

Ook voor de derdenwerking is het tijdstip van inschrijving in het huwelijksgoederenregister van belang. Daarom wordt ook artikel 1a en artikel 3 lid 2 van het besluit op dit punt aangepast. Hierdoor kan het einde van de gemeenschap slechts aan derden die daarvan onkundig waren worden tegengeworpen vanaf het tijdstip van inschrijving van het echtscheidingsverzoek.

Staatsblad 2013, 270