Jeugd- en (jeugd)strafrecht

In het jeugdrecht staat de rechtspositie van de minderjarige centraal. Minderjarigen vormen een kwetsbare groep die speciale juridische aandacht verlangen en dienen te krijgen. Het jeugdrecht bestaat uit een civielrechtelijk en een strafrechtelijk deel.

Jeugdrecht (civiel)

In het civiele jeugdrecht staan de belangen van de minderjarige centraal bij onder andere een echtscheiding, of een jeugdbeschermende maatregel zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Minderjarigen kunnen door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld van een gezinsvoogdij-instelling (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) indien de minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of zullen falen. Dit betekent dat de minderjarige zich in een ernstig bedreigende situatie moet bevinden en er geen alternatieven voorhanden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van kindermishandeling, verwaarlozing, psychiatrische problematiek van ouders, schoolverzuim, weglopen van huis en strafbaar gedrag van de kinderen. Dit wordt bepaald aan de hand van een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming, waarbij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kan worden verzocht aan de kinderrechter. Juridische hulp is daarbij vanzelfsprekend onmisbaar.

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op minderjarigen van 12 tot 18 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit. Minderjarigen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd, maar de politie mag hen wel aanhouden, fouilleren en verhoren. Het jeugdstrafrecht kan in uitzonderlijke gevallen ook gelden voor jongeren van 18 tot 21 jaar. In een aantal situaties kan een rechter bepalen dat voor jongeren van 16 en 17 jaar het strafrecht voor volwassenen geldt.

Wordt uw kind aangehouden door de politie of heeft uw kind een oproep ontvangen om te worden verhoord? Minderjarigen hebben dan gratis recht op een advocaat voor advies en om bij hun verhoor aanwezig te zijn. Met een duidelijke uitleg over de procedure en de rechten van uw kind wordt gedegen advies gegeven voor een zo gunstig mogelijke afloop van de zaak van uw kind.

Indien de minderjarige voor de kinderrechter dient te verschijnen of op een officierszitting (zgn. TOM-zitting) wordt het dossier met de minderjarige doorgenomen, worden diens rechten uitgelegd en wordt de minderjarige voorbereid op de zitting. Tijdens de zitting wordt de minderjarige vanzelfsprekend vakkundig bijgestaan. Bijstand van een advocaat is dan ook vaak gratis omdat het door de overheid wordt gefinancierd.