ALLE RECHTSGEBIEDEN ONDER EEN DAK

Trajectum Advocaten heeft kennis en ervaring op (bijna) alle rechtsgebieden. Onze advocaten zijn specialisten op hun eigen vakgebied die waar nodig samenwerken.

mr. Bart Damen
+31(0)43 7630992
damen@trajectumadvocaten.nl

Elke militair heeft ‘gratis’ het gehele Nederlandse Wetboek van Strafrecht in zijn PGU bij zich, waar ook ter wereld. Strafzaken tegen militairen vinden hoofdzakelijk plaats bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Naast de strafzaken die verband houden met verdenkingen uit het Wetboek van Strafrecht zijn er in het Wetboek van Militair Strafrecht een aantal specifiek militaire delicten te vinden zoals ongeoorloofde afwezigheid, weigeren van het dienstbevel, overtreding van dienstvoorschriften en wachtdelicten. Bart Damen kan bogen op bijna 20 jaar ervaring in dit soort zaken en houdt ook direct eventueel aan de strafzaak klevende rechtspositionele gevolgen in het oog, want uw commandant heeft vaak ook een mening over uw (vermeende) handelen.

Hoewel de hoogte van de straffen die in het tuchtrecht kunnen worden gegeven, vergeleken met het strafrecht, als laag kunnen worden beschouwd (met uitzondering van geldboetes tijdens uitzendingen), kan een tuchtzaak grote invloed hebben op de carrière van een officier of onderofficier.  Aangezien de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem in beroep zeer kritisch is op het tuchtprocesrecht is het van groot belang om gespecialiseerde rechtsbijstand te zoeken, ook gelet op de vaak korte termijnen voor beroep.

Naast de rechtspositionele gevolgen van een straf- of tuchtrechtelijke procedure is rechtsbijstand zeker noodzakelijk bij ontslag, aanstellingsproblemen, functietoewijzing, beoordelingen, FPS-perikelen enzovoorts. Let op de termijnen: wacht niet tot het laatste moment om rechtsbijstand te zoeken en laat u zeker niet in slaap sussen door een goedbedoelende directe commandant.

Interesse? Neem contact op met Bart Damen op damen@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

Dit rechtsgebied is specialistisch en dit verdient dan ook rechtsbijstand door een specialist. Bart Damen is al sinds 1995 gespecialiseerd in ambtenarenrecht. Hij kan u bijstaan bij alle juridische problemen die een ambtenaar kan ondervinden, zoals (al dan niet voorwaardelijk) ontslag en/of andere rechtspositionele straffen en maatregelen, functietoewijzing, aanstelling, bevordering, beoordelingen, functiewaardering, reorganisaties, enzovoorts.

Interesse? Neem contact op met Bart Damen op damen@tdhadvocaten.nl of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

mr. Andrew Holmes
+31(0)43 7630992
holmes@trajectumadvocaten.nl

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht heeft betrekking op alles wat zich in de persoonlijke en relationele sfeer afspeelt. Niet alleen als particulier maar ook met uw bedrijf kunt u te maken krijgen met de gevolgen van bijvoorbeeld een echtscheiding en de afwikkeling daarvan.

Advies en juridische bijstand in procedures wordt aan u verleend in (onder meer) de navolgende gevallen:

Particulieren

 • Echtscheiding
 • Verbreking van niet-huwelijkse relaties (samenwonenden)
 • Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
 • Pensioenverevening
 • Omgangs- en contactregelingen
 • Afstamming
 • Erkenning, ontkenning of vaststelling vaderschap en adoptie
 • Naamswijziging (voor- of achternaam)
 • Ouderlijk gezag en voogdij
 • Bewind, mentorschap, curatele
 • Bijzonder curatorschap

Bedrijven

 • Echtscheiding en de gevolgen voor uw eenmanszaak of VOF
 • Echtscheiding en de gevolgen voor uw BV of NV
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en winstbegrip
 • DGA en alimentatie
 • DGA pensioen en verevening
 • Stamrecht BV’s
 • Jaarrekeningen, kasstromen en alimentatie
 • Waardering en uitkoop van aandelen

Mediation

Gekozen kan worden voor juridische bijstand waarbij u eenzijdig wordt bijgestaan. Steeds vaker wordt er gekozen voor mediation (scheidingsbemiddeling). In plaats van te procederen wordt eerst gezocht naar een gemeenschappelijke oplossing. Vaak geniet dit de voorkeur als kinderen in het spel zijn of indien u met uw (aanstaande) ex partner nog steeds op goede voet staat. Samen met de mediator staat u aan de basis van uw scheiding. Voordeel is ook dat u slechts één advocaat betaalt, die de belangen van u beiden behartigt.

Scheidingsbemiddeling door een vFAS scheidingsbemiddelaar wijkt echter af van de meeste andere mediations. De vFAS staat voor de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

De vFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar heeft niet alleen de taak om de communicatie tussen de partners te bevorderen, maar ook om de partners juridisch goed te informeren: neutraal en onpartijdig, zoals het bij de positie van mediator past.

Scheidingsbemiddeling gaat uit van principes als vertrouwelijkheid, (financiële) openheid en respectvol met elkaar omgaan; afspraken zijn pas bindend als er een overeenkomst, een convenant, tot stand komt. Om dit vast te leggen sluiten de mediator en de partners een mediationovereenkomst.

De scheidingsbemiddelaar begeleidt de partners bij hun onderhandelingen via communicatietechnieken en helpt bij het vinden van hun eigen oplossingen, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Als de partners tot overeenstemming zijn gekomen, legt de bemiddelaar hun afspraken vast in een “scheidingsconvenant”. Vervolgens regelt de bemiddelaar de juridische afwikkeling van de relatie, waarbij een veelal confronterende (hard tegen hard) procedure wordt voorkomen.

Interesse? Neem contact op met Andrew Holmes op holmes@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

In het jeugdrecht staat de rechtspositie van de minderjarige centraal. Minderjarigen vormen een kwetsbare groep die speciale juridische aandacht verlangen en dienen te krijgen. Het jeugdrecht bestaat uit een civielrechtelijk en een strafrechtelijk deel.

Jeugdrecht (civiel)

In het civiele jeugdrecht staan de belangen van de minderjarige centraal bij onder andere een echtscheiding, of een jeugdbeschermende maatregel zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Minderjarigen kunnen door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld van een gezinsvoogdij-instelling (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) indien de minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of zullen falen. Dit betekent dat de minderjarige zich in een ernstig bedreigende situatie moet bevinden en er geen alternatieven voorhanden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van kindermishandeling, verwaarlozing, psychiatrische problematiek van ouders, schoolverzuim, weglopen van huis en strafbaar gedrag van de kinderen. Dit wordt bepaald aan de hand van een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming, waarbij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kan worden verzocht aan de kinderrechter. Juridische hulp is daarbij vanzelfsprekend onmisbaar.

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op minderjarigen van 12 tot 18 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit. Minderjarigen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd, maar de politie mag hen wel aanhouden, fouilleren en verhoren. Het jeugdstrafrecht kan in uitzonderlijke gevallen ook gelden voor jongeren van 18 tot 21 jaar. In een aantal situaties kan een rechter bepalen dat voor jongeren van 16 en 17 jaar het strafrecht voor volwassenen geldt.

Wordt uw kind aangehouden door de politie of heeft uw kind een oproep ontvangen om te worden verhoord? Minderjarigen hebben dan gratis recht op een advocaat voor advies en om bij hun verhoor aanwezig te zijn. Met een duidelijke uitleg over de procedure en de rechten van uw kind wordt gedegen advies gegeven voor een zo gunstig mogelijke afloop van de zaak van uw kind.

Indien de minderjarige voor de kinderrechter dient te verschijnen of op een officierszitting (zgn. TOM-zitting) wordt het dossier met de minderjarige doorgenomen, worden diens rechten uitgelegd en wordt de minderjarige voorbereid op de zitting. Tijdens de zitting wordt de minderjarige vanzelfsprekend vakkundig bijgestaan. Bijstand van een advocaat is dan ook vaak gratis omdat het door de overheid wordt gefinancierd.

Interesse? Neem contact op met Andrew Holmes op holmes@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

mr. Raymond Borger
+31(0)43 7630992
borger@trajectumadvocaten.nl

Het verbintenissenrecht is een breed en algemeen deel van het burgerlijk recht dat de basis vormt voor vele meer specifiek in de wet uitgewerkte onderdelen. Vaak echter, moet dit algemene deel uitkomst bieden omdat nu eenmaal niet iedere mogelijke juridische interactie tussen (rechts)personen nader benoemd en uitgewerkt is in de wet. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige rechtshandeling (bijvoorbeeld een aabod of een opzegging), een meerzijdige rechtshandeling (zoals een overeenkomst) of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad of zaakwaarneming). Al deze “daden” leveren een verbintenis op en daarmee rechten en plichten. Daar gaat het verbintenissenrecht over.

Wij begeleiden u gedegen en vlot in zaken omtrent de nakoming van de verbintenissen, ontbindingen, schadevergoedingen en andere zaken die in het verbintenissenrecht aan bod komen.

Bouwrecht is het geheel van regels dat tot doel heeft om bouwprocessen te regelen. Deze kunnen publiekrechtelijk zijn (denk aan bouwvergunningen, bestemmingsplannen, het bouwbesluit of de bouwverordening) of privaatrechtelijk zijn (denk aan de afspraken tussen een opdrachtgever en een aannemer of een architect en eventuele daaraan gekoppelde voorwaarden zoals de UAV).

Zaken die tot het bouwrecht behoren, gaan bijvoorbeeld over de aannemingsovereenkomst, bouwvergunningen en bestemmingsplannen.

Wij begeleiden u uit specialisme en ervaring bij:

 • de totstandkoming van een aannemingsovereenkomst
 • geschillen in verband met (de uitvoering van) de aannemingsovereenkomst, zoals geschillen over de oplevering(stermijn), gebreken, garanties en meer- en minderwerk
 • een bouwvergunning en het al dan niet verkrijgen daarvan
 • een bestemmingsplan, een wijziging daarvan én de gevolgen daarvan, zoals planschade

Wij adviseren, bemiddelen en procederen indien noodzakelijk, zowel in bezwaar- en beroepsprocedures, in civiele procedures en in arbitrages.

Interesse? Neem contact op met Raymond Borger op borger@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

Burenrecht is het geheel aan regels dat geldt voor buren. In beginsel richt het burenrecht zich tot de eigenaren van onroerende zaken, maar vaak kunnen ook huurders een beroep op deze regels doen. Het burenrecht behandelt bijvoorbeeld:

 • In welke mate (over) last moet worden getolereerd van elkaar. Dit kan om daadwerkelijke overlast gaan (geluid of trillingen bijvoorbeeld) maar men kan ook denken aan het geval dat een buur zijn eigendom alleen maar kan onderhouden door het erf van de buurman te gebruiken
 • Hoe percelen met het oog op privacy of overlast mogen worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan hoe bomen, planten, schuttingen, ramen en balkons mogen worden geplaatst
 • Geschillen over de erfgrens of overbouw
 • Rechten die door verjaring ontstaan (denk aan erfdienstbaarheden)

Geschillen met buren beïnvloeden vaak ingrijpend het dagelijkse leven van de betrokkenen. Daarom bemiddelen we ook met buren, omdat een goede buur nog altijd beter is dan een verre vriend. Soms kan het echter niet anders en dan procederen we voor u om uw rechten zeker te stellen.

Interesse? Neem contact op met Raymond Borger op borger@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht. Met de toenemende vergrijzing is dit rechtsgebied volop in beweging. Een erfenis (nalatenschap) afwikkelen is een zaak vol emotie. Wilt u geïnformeerd worden over uw rechten en plichten ten opzichte van andere erfgenamen? Moet u een erfenis zuiver of benificiair aanvaarden? Wat doet een executeur? Wat te doen als andere erfgenamen niet willen meewerken aan de afwikkeling van een nalatenschap?

Advies

 • (pre-)advies over de inhoud van het testament van uzelf of de overledene (erflater), mogelijkheden en risico’s
 • punctuele adviezen over de aanvaarding of verwerping van een erfenis
 • legaten

Bijstand bij problemen en/of procedures

 • bemiddeling – optreden
 • specifieke procedures: de boedelverdeling
 • algemene gerechtelijke procedures: kort geding, bodemprocedures
 • de executeur: taak en aansprakelijkheid

Interesse? Neem contact op met Raymond Borger op borger@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

Huurrecht betreft het geheel aan regels omtrent de huurovereenkomst. Dat kan (bijvoorbeeld) gaan om de huur van een auto of machines, maar meestal gaat het over de huur van woningen en bedrijfsruimtes. Voor deze laatste twee categorieën kent de wet dan ook speciale regels. Waar kan het zoal over gaan:

 • beëindiging van een huurovereenkomst en ontruiming
 • slecht huurderschap: denk bijvoorbeeld aan achterstallige huur, overlast veroorzaken, in strijd met de huurovereenkomst handelen (hennep kweken, onderverhuren, verbouwen zonder toestemming, niet als een “goed huisvader” voor het gehuurde zorgen etc.)
 • Slecht verhuurderschap: denk bijjvoorbeeld aan achterstallig onderhoud of inbreuken op de privacy van de huurder
 • Huurprijzen, zoals de redelijke huurprijs van een woning of de huurprijswijziging met betrekking tot een bedrijfsruimte
 • Servicekosten
 • Indeplaatsstelling van een andere huurder ingeval van huur van een bedrijfsruimte
 • Achterstallig onderhoud
 • Renovatie

In dergelijke zaken kunt u van ons gedegen en vlot advies verwachten, bemiddeling en zonodig procederen wij in kort geding of in een bodemprocedure.

Interesse? Neem contact op met Raymond Borger op borger@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

Wat koop is, behoeft geen uitleg. In zaken omtrent koop gaat het meestal om of de overeenkomst (juist) tot stand is gekomen en (juist) wordt uitgevoerd. Voldoet de koop op internet bijvoorbeeld aan de daarvoor geldende regels? Wordt het gekochte op tijd geleverd en verbeurt de verkoper mogelijk een boete als dat niet zo is? Is hetgeen de verkoper heeft geleverd wel datgene wat de koper mocht verwachten of is er sprake van zogenaamde non-conformiteit? Is er, zoals we dat bij de verkoop van onroerend goed vaak tegen komen, sprake van verborgen gebreken? Hebben mogelijk verkoper en koper een bepaalde voorstelling van de verkochte zaak gehad die later niet blijkt te kloppen?

Dit zijn allemaal interessante vragen die ook niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. U kunt van ons gedegen en vlot advies verwachten in dergelijke zaken en zonodig “prudent” procederen. Om de juiste vordering in te stellen, om deze zo in te kleden dat voorkomen kan worden dat men een lastige bewijslast krijgt en om zonodig de juiste deskundigen (zoals een bouwkundige) te betrekken bij de kwestie, is  specialistische juridische aandacht nodig en die bieden wij.

Interesse? Neem contact op met Raymond Borger op borger@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.

Zakelijke rechten zijn rechten die niet een bepaalde persoon toekomen, maar die aan een bepaalde zaak kleven. Het meest omvattende zakelijk recht is eigendom. Van dit meest omvattende recht zijn andere rechten, beperkte rechten, afgeleid, zoals mandeligheid, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheid. Ook  zekerheidsrechten zoals pand en hypotheek zijn zakelijke rechten. Waar wij vaak mee te maken krijgen, zijn vragen omtrent het ontstaan (zoals door verjaring) van dergelijke rechten en de wijze waarop deze worden of mogen worden uitgeoefend.

U kunt van ons gedegen en vlot advies over deze rechten verwachten alsmede bijstand in procedures omtrent uw rechten of door anderen van u geclaimde rechten.

Interesse? Neem contact op met Raymond Borger op borger@tdhadvocaten.nlBeschermdVeilig Beschermd of tel. nr. +31 (0)43 7630992.