Het verbintenissenrecht is een breed en algemeen deel van het burgerlijk recht dat de basis vormt voor vele meer specifiek in de wet uitgewerkte onderdelen. Vaak echter, moet dit algemene deel uitkomst bieden omdat nu eenmaal niet iedere mogelijke juridische interactie tussen (rechts)personen nader benoemd en uitgewerkt is in de wet. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige rechtshandeling (bijvoorbeeld een aabod of een opzegging), een meerzijdige rechtshandeling (zoals een overeenkomst) of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad of zaakwaarneming). Al deze “daden” leveren een verbintenis op en daarmee rechten en plichten. Daar gaat het verbintenissenrecht over.

Wij begeleiden u gedegen en vlot in zaken omtrent de nakoming van de verbintenissen, ontbindingen, schadevergoedingen en andere zaken die in het verbintenissenrecht aan bod komen.